visie

Ontwerp(en) als ecosysteem
In de kruisbestuiving en combinatie van verschillende vakdisciplines schuilt onze kracht. We zetten ons in voor toekomstbestendige leefomgevingen. Onze ontwerpen geven we vorm als een duurzaam ecosysteem; een evenwichtig geheel van diverse aspecten die elkaar voor de lange termijn in stand houden en versterken.

Stedenbouw, landschap en architectuur. Elk project is een samenhangend geheel, met interactie op verschillende schaalniveaus en een samenspel tussen verschillende sociale, ruimtelijke, economische en maatschappelijke aspecten. Met onze integrale werkwijze hopen wij het verschil te maken en te komen tot een haalbaar, toekomstbestendig en gedragen plan, met meerwaarde voor alle partijen en belangen.

visualisatie klimaatrobuust ontwerpen DDW 2023


Werkwijze
We werken vanuit een stevig fundament. Met een sterk analytisch vermogen leggen we de unieke kwaliteiten en knelpunten van een plek bloot en wijzen meekoppelkansen aan. We zijn contextuele ontwerpers. Vanuit de plek, de bodem, de mensen en de historie creëren we een sterk concept, met een duidelijke ambitie voor de toekomst. We verbeelden de concepten in eenvoudige en krachtige schema’s, die voor alle partijen begrijpelijk en aansprekend zijn. Onze ervaring leert dat een sterk concept en het geven van overzicht helpt om het project op koers te houden en de juiste afwegingen te maken gedurende het gehele proces.

We luisteren, combineren en laten verschillende scenario’s en antwoorden zien. We brengen voor- en nadelen in beeld en toetsen de varianten aan de ambities en haalbaarheid. We zijn helder in wat er wel en niet kan en maken duidelijk waarom. Met onze verbeeldingskracht helpen we partijen om te zien wat er nog niet is. Samen met de opdrachtgever en overige stakeholders maken we onderbouwde keuzes voor de verdere uitwerking. Communicatie, verbeeldingskracht en een lange adem zijn hierbij cruciaal, waarmee we elk project tot een prachtig resultaat brengen.

Philipslocatie Strijp-R (foto Raf Gorissen)


Type opgaven
We werken aan een breed scala aan opdrachten. Door onze kennis van zowel landschap, stedenbouw als architectuur zijn wij op ons best waar deze vakdisciplines en de schaalniveaus elkaar raken en versterken. We hebben een voorliefde voor plekken met een cultuurhistorische waarde. In projecten zoals de herontwikkeling van Philipslocatie Strijp-R, Vredeoord en Eikenburg combineren we respect voor de historie met nieuwe impulsen voor de toekomst. Daarnaast vindt er in deze projecten een duidelijke kruisbestuiving plaats tussen het landschap, de stedenbouw en de architectuur. Participatie, klimaatadaptatie, natuurinclusief en biobased bouwen spelen daarbij een belangrijke rol.